FORDÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Szabványok fordításánál figyelembe veendő tudnivalók

Tartalmi követelmények

A jó szabványfordítás egyik elve az, hogy ha egyszer egy fogalom megjelölésére egy szakkifejezést kiválasztottunk, akkor a szövegben mindig következetesen ezt használjuk, akkor is, ha az sok ismétlődést eredményez. Nem helyes megkísérelni más kifejezés alkalmazását ugyanolyan értelmi tartalommal csupán az ismétlődés elkerülésére vagy a szöveg irodalmi szépségének javítására, mert az csak bizonytalansághoz és zavarhoz vezet, ugyanis azt sugallja, hogy az eltérő kifejezés eltérő értelmi tartalmat kíván jelenteni. Ha a szabvány tárgyát érintő szakterületen fogalommeghatározás szabvány van, akkor az abban a szabványban lévő fogalmakat használni kell.

Egyes igék használatát célszerű kerülni, mert értelmük nem eléggé pontos, és azért alkalmazásuk félreértéshez és pontatlan fordításokhoz vezethet.

Szabvány fordítása során kerülni kell a következő igéket: ellát, eszközöl, foganatosít, gyakorol, intéz, képvisel, kielégít, mutatkozik, részesít, részesül, szenved, szolgál, végrehajt.

Korlátozottan használható igék: ad, alkalmaz, alkot, áll, biztosít, él, elér, folytat, fordul, helyez, hoz, jelent, jut, juttat, képez, kerül, kifejt, mutat, nyer, talál, táplál, tesz, történik, végez, vesz, von.

Például:

- A „biztosít” csak a biztosítócsap, biztosítókötél, stb. értelemben használható, de nem: „biztosítani kell a táblázatnak való megfelelőséget.”

Helyette: a táblázat szerinti legyen.

- A gépen vizsgálatot kell végezni (végrehajtani, eszközölni stb.) helyett „a gépet vizsgálni kell”

A szabványfordítás tartalmazza:

- a teljes szöveget (lehetőleg mondatonkénti pontossággal, tehát mondat nem maradhat ki, de még szó sem ha az információhordozó);

- a szöveg közti képleteket és összefüggéseket a nemzetközi szabványnak megfelelően;

- a táblázatokat magyar nyelvű feliratokkal,- lehetőleg a nemzetközi szabványban levő helyén; - az ábrákat magyar feliratokkal lehetőleg a nemzetközi szabványban levő helyén.

Az ábrákat és a táblázatokat, valamint a bonyolultabb képleteket a nemzetközi szabványból kell kimásolni és a szövegeket leragasztva magyar nyelvű feliratokkal ellátva a javaslat gépelt oldalaira fel kell ragasztani.

Alaki követelmények

A fejezetek (egy számjegyű címmel bír) és a szakaszok (több számjegyű címmel) teljes mértékben egyezzenek meg a nemzetközi, illetve európai szabvánnyal.

A magyar fordítás fejezetei, szakaszai és mellékletei teljes mértékben kövessék a nemzetközi, illetve az európai szabvány szerkezetét.

A nemzetközi szabvány előszavát (Foreword, ill. Avant-propos) a magyar nemzeti szabvány nem tartalmazza, de a bevezetést (introduction) igen).

A nemzetközi, illetve európai szabványban kövéren szedett részeket a fordításban kétszeres aláhúzással vagy szintén kövéren, a dőlten szedett részeket egyszeres aláhúzással vagy szintén dőlten kell jelölni.

A szabványfordításokat a következő formában kell elkészíteni:

– Word for Windows 6.0 vagy 7.0 szövegszerkesztő programban

– Arial CE, Times New Roman CE (esetleg Courier New CE) betűtípus,

– 12 pontos betűnagyság,

– Sorkizárt a szöveg

– A hivatkozott szabványok felsorolása függőbehúzással (kis nyilak a vonalzón) készüljön, NE tabulátorral,

– A táblázatok a szövegszerkesztő táblázatszerkesztőjével készüljenek és NE tabulátorokkal,

– A margóbeállítás:

Felső: 2,54 cm,

Alsó: 2,54 cm,

Jobb: 3,17 cm,

Bal: 3,17 cm

– Bekezdésformátum: vagy előtte 6 p legyen, vagy a sortávolság legyen 1,5 sor

Nyelvi követelmények

Személytelen fogalmazás szükséges. (Egyetlen mondatban sem lehet egyes vagy többes szám első és második személyben ragozott ige. Ha végképpen nem elkerülhető, akkor esetleg többes szám harmadik személy használható.)

A következő táblázat igealakjai olyan követelmények kifejezésére használatosak, amelyeket szigorúan be kell tartani a szabványnak való megfelelőség érdekében, és amelyektől nem szabad eltérni.

Igealak Egyenértékű kifejezések angolul és franciául Egyenértékű kifejezések magyarul
shall is to ...
is required to ...
it is required that
has to ...
only ... is permitted
it is necessary ...
általában:
felszólító mód
kell ...
kell ... ni
kell, hogy
csak ... szabad
legyen ...
doit est a ...
it faut que
est tenu de ...
seul est permis
nest ... que
it est nécessaire de ...nélkülözhetetlen

szükséges
shall not it is not allowed
is required to be not
is required that ... be not
is not to be
általában tiltó mód

nem szabad
nem megengedhető
tilos ...
ne doit pas il nest pas admis ...
il est interdit des
n est pas
il faut éviter de ...
il ne faut pas ...
est tenu de s abstenir der


szükséges, hogy ne

ne legyen ...

A következő táblázat igealakjai olyankor használatosak, amikor több lehetőség közül az egyik különösen kedvező, és ezért ajánlatos, de a többi lehetőség nincs megemlítve; vagy amikor egy megoldás előnyös, de nem az egyetlen megengedett megoldás; vagy (tagadó alakban) amikor egy megoldás kerülendő, de nem tilos.

Igealak Egyenértékű kifejezések angolul és franciául Egyenértékű kifejezések magyarul
should it is recommended that
ought to ...
ajánlatos, hogy ...
il convient de
de
il est recommandé de
il est bon de ...
célszerű, hogy ...
kívánatos, hogy ...
should not it is recommended that ... not...
ought not to
ajánlatos, (célszerű)
kívánatos, hogy ne
il convient
de ne pas
il est recommandé de
ne pas ...
nem ajánlatos (nem
célszerű), nem
kívánatos, hogy

A következő táblázat alakjai olyankor használatosak, amikor egy folyamat (megoldás) V a szabvány határain belül V megengedhető.

Igealak Egyenértékű kifejezések angolul és franciául Egyenértékű kifejezések magyarul
may is permitted
is allowed
is permissible
szabad ...
megengedhető, hogy
pent il est admis de ...
il est permis de ..
n est pas exclu

...meg van engedve
need not it is not required that
no .. is required
nem szükséges, hogy
nem követelmény, hogy
pent ne
pas etre
il n est pas nécessaire de
il est inutile de ...
nem kell

A következő táblázat igealakjai anyagi, fizikai, okozati lehetőségek és képességek kifejezésére használatosak.

Igealak Egyenértékű kifejezések angolul és franciául Egyenértékű kifejezések magyarul
can to be able to ..
to be in a position to ..
there is a possibility of
it is possible to ....
tud ...

képes ...
peut est susceptible de ...
est capable de ...
est apte á ...
se préte á ...
est en mesure de ...
il est possible de ...
lehetséges ...
cannot to be unable to ...
to be not in a possition
there is no possibility of
it is impossibile to ..
nem tud ...
nem képes ...
nem lehetséges ...
nincs lehetőség arra, ... hogy
ne
pent
pas
n’est pas susceptible de
n’est pas capable de ...
ne se prete pas á
n’est pas en mesure de ...
il n’est pas possuble de ...
lehetetlen ...

Néhány példa a helyes fogalmazásra:

– A gépet vizsgálat alá kell vetni; helyesen: a gépet vizsgálni kell.

– Kerülni kell a valamivel felszerelt, vagy ellátott kifejezéseket; pl.: a gép emelőfüllel legyen felszerelve, vagy legyen ellátva emelőfüllel. A helyes kifejezés: a gépen legyen emelőfül. Van aki ezt még bővíti a kell szóval: kell legyen ellátva.

– Kerülni kell a -nál, -nél végződést. Például a gépnél helyett a gépen, "ennél arra kell ügyelni" helyett "ekkor arra kell ügyelni".

– Az „elégítse ki a 4.1. szakasz előírásait” helyett helyesen a „4.1. szakasz szerinti legyen.”

– Kerülni kell az idegen szavak használatát, mint pl. speciális, maximális, minimális stb. Ezek helyett a megfelelő magyar szavakat kell a szabványban alkalmazni (különleges, legnagyobb, legkisebb stb.).

– Keveredik a magas és a nagy kifejezés. A magast a függőleges irányú terjedelemben kell használni, pl.: magas fa, magas ház, de nagyfeszültség, nagy nyomás.

– vagy mondva: -andó, -endő kerülendő. Például: „a gépkönyvben megadandó adatok” helyett „a gépkönyvben meg kell adni a következőket”.

Az „ábra”, „táblázat”, „fejezet”, „szakasz” kifejezések kisbetűvel írandóak.

“Az alábbi„ kifejezés helyett „a következő” kifejezést kell használni.

„E szabvány” kifejezést kell használni akkor, amikor az adott szabványról van szó.

A fejezetek, szakaszok, mellékletek stb. száma után mindig pontot kell tenni. Például: 3.4.3. szakasz, B.2. fejezet, de B melléklet.

+36 1 / 209 6386 ils@ils.hu