AZ ILS NEMZETKÖZI FORDÍTÓ SZOLGÁLAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Eltérő megegyezés hiányában a fordítóiroda (a továbbiakban: megbízott) a megbízótól csak a következő feltételekkel vállal fordítási szolgáltatást.

1. A SZOLGÁLTATÁS TERJEDELME ÉS JELLEGE

1.1. A szolgáltatás – szóbeli vagy írásbeli fordítás. Írásbeli fordításnak minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredménye az elektronikus vagy papír adathordozón rögzített forrásnyelvi szöveg elektronikus vagy papír adathordozón elkészített fordítása a célnyelvre. Szóbeli fordításnak (tolmácsolásnak) minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredménye a szóban elhangzott forrásnyelvi szöveg közvetlenül vagy elektronikus úton közvetített szóbeli fordítása a célnyelvre. Ennek során az elhangzott fordítás akár elektronikus, akár mechanikus úton rögzíthető, és arra a 7.3. pont megállapításai érvényesek.

1.2. Más megegyezés hiányában a szolgáltatással kapcsolatosan a következő feltételek érvényesek.

1.3. A megbízónak megrendelésében közölnie kell megbízottal a fordítás célját, melyek például a következők lehetnek:

1.3.1. tájékozódás céljára szolgáló fordítás,

1.3.2. nyilvánosságra, kiadásra kerülő vagy reklámcélt szolgáló fordítás,

1.3.3. jogi vonatkozású felhasználás érdekében, pl. szabadalmi és/vagy más eljáráshoz,

1.3.4. egyéb olyan célra szolgáló fordítás, amelyre a szöveg fordításával foglalkozó fordítónak különös figyelemmel kell lennie, illetve

1.3.5. szóbeli fordítás esetén milyen jellegű a szolgáltatás. Konszekutív jellegűnek minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredményeként a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveg egy blokkja (amely lehet egy vagy több mondat) után hangzik el, és a forrásnyelvi szöveg előadója és a hallgatóság, valamint a fordítást végző személy között közvetlen kapcsolat létezik. Szimultán vagy szinkron jellegűnek minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredményeként a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveggel gyakorlatilag azonos időben hangzik el, és a forrásnyelvi szöveg előadója és a hallgatóság, valamint a fordítást végző személy között nincs közvetlen kapcsolat.

1.4. Ha a megbízó a fordítást a megrendelésben megadottól eltérő célra használja fel, az eltérő célra való felhasználásból adódó károk vagy következmények a megbízót terhelik.

1.5. Ha a fordítás célját a megrendelésben a megbízottal nem ismertették, akkor a megbízottnak a fordítást legjobb tudása szerint úgy kell elkészítenie, mintha a megbízó az 1.3.1. pont szerinti tájékozódás céljára szolgáló fordítást rendelt volna.

1.6. A megbízott nem vállal felelősséget a fordítandó dokumentumban előforduló, közkinccsé még nem vált sajátos terminológiák fordításáért, kivéve, ha a megbízó a megrendeléssel együtt e terminológiákat a megbízott rendelkezésére bocsátotta.

1.7. A megbízó megrendelésében a megbízottal történt előzetes megállapodás alapján kérheti a fordítás megfelelő számítógépes szövegszerkesztő rendszerrel történő feldolgozását és mind nyomtatásban, mind adathordozón való szállítását, illetve a fordítás esetleges később tervezett módosításai miatt a megbízottnál történő adathordozón való archiválását.

2. AZ ÁR

2.1. A fordítási szolgáltatások árait a megbízott érvényes árjegyzéke vagy az adott munkára adott árajánlata határozza meg. A megbízott jogosult minimum díj megállapítására. A szóbeli fordítások mennyiségi elszámolásánál az alapegység a megbízás teljesítésére fordított idő, beleértve, de nem kizárólag vidékre vagy külföldre irányuló megbízásoknál a helyszínre utazásra, a szünetekre és az étkezésre fordított időt is.

2.2. Árajánlat csak írásos formában és az árajánlat kiadásától számított 1 hónapos időtartamra érvényes.

2.3. Amennyiben a megbízó a szóbeli fordítás jellegét nem közli, és segédanyagot nem bocsát a megbízott rendelkezésére, illetve írásbeli fordítás esetén a fordítandó dokumentumot nem bocsátja a megbízott rendelkezésére az ajánlatkéréskor, megbízott csak tájékoztató árajánlatot ad, amelyet a megrendelés beérkezésekor a nevezett segédanyag, illetve a szóbeli fordítás jellege, vagy a fordítandó dokumentum ismeretében vagy visszaigazol, vagy új, kötelező érvényű árajánlatot ad és ennek elfogadása után kezdi meg a munkát.

2.4. Írásbeli fordítás esetén megbízó kérheti a már elvégzett és leszállított fordítás módosítását. Amennyiben a módosított szövegben a változtatások az előző változathoz képest nincsenek jól felismerhetően megjelölve, a megbízott jogosult a teljes szöveg lektorálását és amennyiben a szöveget adathordozón a saját eszközeivel archiválta, az archiválás díját a megbízónak felszámolni. Amennyiben a megbízó csak a módosítások átvezetését rendeli meg és a változtatásokat jól felismerhetően bejelöli a fordítandó dokumentumban, a megbízott csak a bejelölt részeket fordítja le és csak a lefordított szövegrészek fordítását, illetve egyéb járulékos ráfordításait számlázza a megbízónak.

3. A MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSE

3.1. Ha a teljesítés napja (órája) a megbízott által elfogadott megrendelés lényeges eleme, akkor ezt a megbízónak a megrendelésben közölnie kell.

3.2. A teljesítési határidő betartásának feltétele, hogy a megrendeléssel összhangban beérkezzen a megbízotthoz, a fordításhoz szükséges összes dokumentum. Amennyiben e feltételek időben nem teljesülnek, akkor a teljesítési határidő megfelelő mértékben meghosszabbodik.

3.3. A késedelem a megbízót a szerződéstől való elállásra csak akkor jogosítja fel, ha ezt a szerződésben külön kikötötte. A megbízó késedelme a megbízott késedelmét kizárja. Jogszerű elállás esetén a megbízott csupán indokolt költségeinek megtérítésére tarthat igényt.

3.4. A megbízó nem felel az elektronikus úton (pl. e-mail) szállított fordítások esetleges sérüléseiért és a megbízóhoz határidőre történő megérkezéséért.

3.5. A megbízó elfogadja, hogy a megbízott a munka teljesítéséhez harmadik fél bevonására jogosult. Ezáltal a harmadik féltől igénybe vett szolgáltatást a megbízott a megbízó felé közvetíti.

4. VIS MAJOR

Vis major (elháríthatatlan külső ok) a megbízott és a megbízó szerződését megszünteti. A megbízott a költségeit, illetve részteljesítése ellenértékét követelheti.

5. SZAVATOSSÁG

5.1. A megbízottnak a fordítást a célnyelvre jó minőségben, a fordítás céljára alkalmas módon kell elkészítenie. A fordítás minőségével kapcsolatos bármely reklamációt írásbeli fordítás esetén a fordítás átvételétől számított két héten belül, illetve szóbeli fordítás esetén közvetlenül annak teljesítését követően egy héten belül kell érvényesíteni. Ugyanezen időn belül lehet esetleges kárigényt a megbízottal szemben bejelenteni. Az esetleges fordítási hiányosságokat a megbízónak indokolnia kell.

5.2. Írásbeli fordítás esetén a fordítás tényleges hiányosságainak kijavítására a megbízónak lehetőséget és elegendő időt kell biztosítani a megbízott számára. Amennyiben a megbízó ezt megtagadja vagy a hiányosságok megszüntetésére harmadik személyt kér fel, az a megbízottat mentesíti a hiánypótlási kötelezettsége alól. Amennyiben a megbízott a neki biztosított idő alatt a hiánypótlást elvégzi, a megbízó a megbízott számláját teljes összegben tartozik megfizetni, kivéve, ha a késedelemből a megbízónak bizonyíthatóan kára származott, illetve amennyiben a határidőt a 3.1. pont szerint kikötötték.

Szóbeli fordítás esetén megbízó köteles három egybehangzó és elfogulatlan, névvel ellátott véleménnyel alátámasztani a fordítás hiányosságaival kapcsolatos reklamációs igényét. Ennek hiányában megbízó a megbízott számláját teljes összegben tartozik kifizetni.

5.3. Ha a megbízott a megfelelő határidő-hosszabbítás alatt nem javítja ki a hiányosságokat, akkor a megbízó elállhat a szerződéstől vagy a díjazás mérséklését kérheti. Jelentéktelen hiba esetén az elállás joga a megbízót nem illeti meg. Jelentéktelen a hiba, ha a szövegben értelemzavaró fordítási hiányosság nem észlelhető.

5.4. A hiánypótlási igények nem jogosítják fel a megbízót a megállapodásban rögzített fizetések visszatartására.

5.5. A nyomdai vagy egyéb úton megjelentetésre kerülő fordításoknál a megbízott fokozott felelőssége csak akkor áll fenn az esetleges fordítási hiányosságokkal kapcsolatban, ha a megbízó az 1.3.2 pont szerint járt el, és ha a megbízottnak módja volt a kefelevonatokat ellenőrizni, vagy más módon szerzői korrektúrát végezni. Ez esetben a megbízott a korrektúráért külön díjat számíthat fel.

5.6. Írásbeli fordítás esetén nehezen olvasható (kézírásos vagy elmosódott) olvashatatlan, illetve értelmetlen dokumentumok fordításaira semmiféle szavatosság nem érvényesíthető.

Szóbeli fordítás esetén a különleges dialektusokban elhangzó, a normális beszéd sebességét meghaladó, vagy rossz minőségű (az emberi fül érzékelésének frekvenciatartományát 30%-ot meghaladó mértékben leszűkítő, vagy a berendezés használhatóságát egyébként súlyosan korlátozó) műszaki feltételek mellett közvetített, illetve forrásnyelven sem értelmezhető forrásnyelvi szövegek fordítására semmiféle szavatosság nem érvényesíthető.

5.7. Stilisztikai javítások (módosítások), sajátos szakkifejezések (különösen ágazati, illetve a megbízó által, cégen belül használt), valamint nem definiált rövidítések, amennyiben a megbízó ezeket a megrendeléssel egy időben nem közli a megbízottal, nem ismerhetőek el fordítási hiányosságként.

5.8. A megbízott semmiféle felelősséget nem vállal nevek és címek nem latin betűkkel vagy nem latin betűkről történő átírásáért. Ilyen esetekben ajánlatos, ha a megbízó a nevek és sajátos elnevezések átírását megadja.

5.9. A számok reprodukálása a kézirat alapján történik. A számok, méretek, valuták és hasonlók átszámításáért a megbízott semmiféle felelősséget nem vállal.

5.10. A megbízott semmiféle felelősséget nem vállal a fordításra átadott szövegben előforduló hibákból, kihagyásokból, kétértelműségekből, forrásnyelven sem értelmezhető szövegből eredő fordítási hibákért.

5.11. A megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy mindenkit, aki a fordítandó dokumentumba, illetve a fordításba betekintést nyer, a fordítások tartalmának titokban tartására kötelez.

6. KÁRTÉRÍTÉS

A megbízott a fordítással a megbízónak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel. Nem köteles megtéríteni a kárnak azt a részét, amely a megbízó magatartásának következtében állt elő. Elmaradt haszonért a megbízott felelőssége csak a fordítással való kifejezett okozati összefüggés bizonyítása esetén áll fenn.

7. FIZETÉS

7.1. Amennyiben a szerződő felek erről másként nem állapodtak meg, akkor a fizetés átutalással történik. A megbízottnak joga van, hogy megfelelő részfizetést kérjen.

7.2. Fizetési késedelem esetén a megbízott egy újabb megbízás teljesítését szüneteltetheti.

7.3. A megbízott szolgáltatása szellemi alkotásnak minősül. A megbízott a számla teljes kifizetéséig a szellemi alkotása felhasználásához fűződő jogait fenntartja. A felhasználáshoz az engedély csak a számla teljes kifizetésével tekinthető megadottnak.

7.4. A megbízó fizetési késedelem esetén a mindenkor érvényes késedelmi kamatot is köteles megfizetni.

7.5. A megbízó fizetési késedelme esetén a megbízott fenntartja a jogot arra, hogy a nála lévő egyéb fordítási megbízásokat a teljesítésig felfüggessze. Ez a kikötés a megbízó azon megrendelésire is vonatkozik, amelyekre a megrendelésben a felek rögzített szállítási határidőben állapodtak meg (lásd 3.1. pont).

8. VITÁS KÉRDÉSEK ELDÖNTÉSE, BÍRÓI ILLETÉKESSÉG

8.1. A szerződő felek mindent megtesznek azért, hogy esetleges vitás kérdéseiket egymás között békés úton rendezzék.

8.2. A szerződéses viszonyból eredő bármely jogvita eldöntésére a megbízott a székhelye szerint illetékes bíróságot köti ki.

9. A SZERZŐDÉSBŐL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK

A szerződés egyes pontjainak érvénytelenné válása nem érinti a szerződés többi pontját.

+36 1 / 209 6386 ils@ils.hu